מידע חוקי

פרטיות | תנאי השירות | תנאי הרכישה

מידע משפטי

חברת ספארק נטוורקס בע"מ , ח.פ. -
513458273 (להלן: "ספארק נטוורקס" ו/או "החברה")
כתובת החברה: רחוב ספיר 1, כניסה 3, הרצליה פיתוח 46733
מפעילת האתר WWW.Cupid.co.il

אי מייל :hmaayan@spark.net


טלפון מוקד שירות לקוחות: 09-9701720
פקס מוקד שירות לקוחות: 09-9510726


מדיניות שמירה על פרטיות
ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ (להלן: "ספארק נטוורקס" או "החברה") גיבשה מסמך מדיניות בנושא שמירה על הפרטיות, כדי להמחיש את מחויבותה לעניין ולהביא לידיעת המשתמשים בשירות זה את המידע שהחברה אוספת אודותיהם, ועל שימוש עתידי אפשרי במידע זה.

להלן תיאור שיטות הפעולה שלנו לאיסוף ולהפצת המידע.


רקע כללי
כחלק משגרת פעילותינו, אנו אוספים, ולעיתים גם מוסרים מידע אודותיך. מדיניות השמירה על הפרטיות שתובא להלן מפרטת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש העתידי האפשרי במידע זה. על ידי הסכמתך למדיניות השמירה על הפרטיות ולתנאים של ספארק נטוורקס, הינך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי לגביך, באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות. מדיניות זו כלולה וכפופה לתנאים המפורטים של ספארק נטוורקס המופיעים בתנאי השירות.
מדיניות השמירה על פרטיות חלה על כל פעילותך באתר www.Cupid.co.il (להלן: "האתר").

1. הערה מיוחדת ביחס לילדים
ילדים אינם רשאים להירשם לשירותינו. קטינים (מתחת לגיל 18) מתבקשים שלא לספק לנו מידע אישי כלשהו.

2. מידע שאנו אוספים
המטרה המרכזית שלנו באיסוף מידע אישי היא לספק לך חווית גלישה חלקה, יעילה ומותאמת. איסוף המידע מאפשר לנו לספק שירותים ומאפיינים התואמים את צרכיך וכן להתאים את השירות שלנו על מנת שיהפוך את החוויה לקלה יותר. הינך מביע את הסכמתך לכך שנציג "פרופילים" של חברים במאמרי המערכת ובעלונים שאנו שולחים, מעת לעת למנויים שלנו. שמך, כתובתך ומספר הטלפון שלך הינם מידע סודי אשר לא יוצג ב"פרופיל" שלך. ה"פרופיל" שלך נגיש לשאר החברים הרשאים לעיין בו. "פרופיל החברים" כולל תיאור ותמונות, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ומידע אחר הנדרש לצורך קביעת התאמה בין אישית. הפרופיל הנצפה שלך אינו כולל מידע מזהה, למעט השם שבחרת במסגרת הליך ההרשמה לאתר, וכל מידע אחר, או נוסף אשר סופקו על ידך במהלך הרישום.
הינך מאשר כי עם הרישום לשירות, ספארק תהא רשאית להעביר את הפרופיל שלך, וכן לאפשר לגורמים שלישיים לצפות בפרופיל שלך בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני שהוא ובכלל זה SMS, דואר אלקטרוני, לינק וכו', בין אם הם חברים בשירות ובין אם לאו, וכי לא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה כנגד ספארק בגין העברת המידע שבפרופיל לצדדים שלישיים.
הרינו ליידע אותך כי מידע מזהה אישי על אודותיך יאוכסן ויטופל על גבי מחשבי החברה בארה"ב. החוקים החלים על אכסון פרטים ונתונים אישיים בארה"ב עשויים להיות שונים מאלו הנהוגים במחוזות שיפוט אחרים, וכפי שיוסבר להלן, ספארק נטוורקס תאכסן ותעביר מידע על אודותיך בסביבה בטוחה, סודית ומאובטחת.
סוג מסוים של נתונים נאגרים באופן אוטומטי, כגון מידע המבוסס על ההתנהגות שלך באתרי האינטרנט שלנו ע"י שימוש ב "cookies" ובאמצעים אחרים. "cookies" הם קבצים קטנים המותקנים על גבי הכונן הקשיח שלך, המסייעים לנו במתן שירותים מותאמים. אנו מציעים מאפיינים מסוימים הזמינים רק באמצעות השימוש ב "cookie", אך הינך רשאי לוותר על השימוש ב "cookie" באם הדפדפן שלך מאפשר זאת. "cookies" יכול גם לסייע לנו לספק לך מידע המותאם במיוחד לצרכיך והעדפותיך. אנו משתמשים במידע זה לצורך מחקר פנימי על נתונים דמוגרפיים של המנויים שלנו, תחומי העניין שלהם והתנהגותם, כדי לספק לך ולקהילה שלנו שירות טוב יותר. מידע זה עשוי לכלול, אך אינו מוגבל לכתובת האתר שממנה הגעת (בין אם הכתובת הזו נמצאת או איננה נמצאת באתר שלנו), כתובת האתר הבא שלך (בין אם הוא נמצא או שאיננו נמצא באתר שלנו), וסוג הדפדפן בו אתה משתמש.
אנו משתמשים בשירותי חברת פרסום כדי להציג מודעות מטעמנו באינטרנט. חברה זו עשויה לאסוף מידע אנונימי על הביקורים שלך באתרי האינטרנט שלנו. פעילות זו מתבצעת באמצעות שימוש במכשיר טכנולוגי, המכונה בשם Web beacon או action tag, שאנו ממקמים בדפי אינטרנט שונים באתרי האינטרנט שלנו, או ב-e-mail html המאפשר לחברת הפרסום צד שלישי לאסוף מידע אנונימי. חברת הפרסום צד שלישי עשויה להשתמש במידע על ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו לצורך פרסום על מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך. למידע נוסף על שיטת פעולה זו ולמידע על האפשרויות העומדות בפניך למנוע מצד שלישי שימוש במידע זה, לחץ כאן . לשינוי הדואר האלקטרוני או לאי קבלת הודעות מאתרי האינטרנט שלנו, עבור ל"אזהרות דואר אלקטרוני והגדרות" בפרק "שירותים לחברים".

3. השימוש שלנו במידע אישי
בנוסף, אנו עושים שימוש במידע בקבצים שאנו מנהלים אודותיך, ובמידע אחר שאנו אוספים מפעילויות נוכחיות וקודמות שלך באתרי אינטרנט, ליישוב מחלוקות, לפתרון בעיות ולאכיפת התנאים שלנו. לעיתים אנו בודקים מידע על חברים רבים לאיתור בעיות או ליישוב מחלוקות, ובפרט, אנו עשויים לבחון מידע אישי לגביך, לצורך איתור חברים מרובי פרופילים או כינויים.
הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתרי האינטרנט שלנו. שימושים אלה משפרים את אתרי האינטרנט שלנו ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך.
הינך מסכים כי נוכל לעשות שימוש במידע אישי אודותיך לטובת העברת מידע שיווקי המותאם בצורה טובה יותר לתחומי העניין שלך, כמו פרסומות מוכוונות, הודעות אדמיניסטרטיביות, היצע מוצרים, והודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש שלך באתר.. על ידי קבלת מדיניות השמירה על פרטיות, הינך מסכים מפורשות לקבל מידע זה.

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות להסרה ממאגר כתובות הדואר אלקטרוני שלנו במידה והינך מעוניין להפסיק לקבל התראות והודעות דואר אלקטרוני פרסומי:
1. לחיצה על הקישור בתחתית האימייל;
2. שליחת מכתב, תוך ציון סוג הדואר אלקטרוני ברצונך להפסיק לקבל:

ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ ת.ד. 12536 א.ת. הרצליה פיתוח מיקוד 46733

3. עיון בעמוד עזרה באתר או שליחת אימייל באמצעות עמוד 'צרו קשר'; או
4. גשו אל דף כלים והגדרות מדף הבית, ומשם עדכנו את ניהול מערכת הפניות והתראות.


4. מסירת מידע אודותיך
כפועל יוצא של הסביבה הרגולטורית שבה אנו פועלים, לא נוכל להבטיחך כי בכל מקרה התקשורות האישיות שלך ומידע אישי מזוהה אחר לא יועברו באופנים שאינם מפורטים במדיניות השמירה על הפרטיות. לשם דוגמה, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, ייתכן שנידרש למסור מידע לממשלה, לרשויות אכיפת החוק או לכל צד שלישי אחר. בנסיבות מסוימות, צד שלישי כלשהוא, עלול לקלוט או להתחבר לתמסורות או לתקשורת פרטית, או שחברים אחרים עלולים לעשות שימוש לרעה במידע אודותיך שהתקבל מאתרי האינטרנט שלנו. לפיכך, אף על פי שאנו פועלים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה להגנה על פרטיותך, אין ביכולתנו להבטיח, ואל לך לצפות כי המידע האישי המזוהה שלך או התקשורת הפרטית שלך תישאר תמיד פרטית.
כעניין של מדיניות, למעט אם נודיע לך אחרת, ונקבל את הסכמתך, איננו מוכרים או משכירים מידע אישי מזוהה אודותיך לצד שלישי כלשהו. יחד עם זאת, להלן תיאור של האופנים שבהם מידע אישי מזוהה אודותיך, עשוי להימסר לגוף כלשהו, בכפוף למדיניות השמירה על הפרטיות מבלי שתהיה מיודע על כך.

מידע פיננסי
בנסיבות מסוימות, ייתכן ויידרש לנו מידע נוסף, כמו, אך לא רק, פרטי כרטיס אשראי (לרבות שם, כתובת, ומידע אחר). אנו עושים שימוש במידע פיננסי אודותיך כדי לבדוק את יכולותיך, להתחייב בגין שירותים ו/או מוצרים, לאפשר לך להשתתף בתוכניות מוזלות, בתוכניות בהנחה ובתוכניות נוספות על פי בחירתך. באמצעות רישום והצטרפות כחבר, או עיסוק בכל פעילות או עסקה מסוג אחר העושה שימוש במידע פיננסי באתרי האינטרנט, הינך מסכים לכך שנספק מידע פיננסי אודותיך לספקי השירותים שלנו ולכל צד שלישי כמתחייב לצורך תמיכה וטיפול בפעילויות ובעסקאות שלך, וכן לחברה המנפיקה את כרטיס האשראי שלך לצרכיה שלה. צד שלישי זה עשוי להיות, חברות כרטיסי האשראי ומוסדות בנקאיים המטפלים ותומכים בעסקה או בפעילות. על ידי רישום או הזמנה של מוצרים או שירותים של צד שלישי, או אלו המנוהלים ע"י צד שלישי, המוצעים באתר האינטרנט, ומחייבים מסירת מידע פיננסי כתנאי לשימוש בהם, הינך מסכים גם לכך שנמסור מידע פיננסי על אודותיך לאותם צדדים שלישיים. כל אחד מאותם צדדים שלישיים רשאי לעשות שימוש במידע הפיננסי אודותיך, בכפוף להסדרים החוזיים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, ובהתאם למדיניות האינדיבידואלית לשמירה על פרטיות, שעליה אין לנו שליטה כלשהי, והינך מסכים להסיר כל אחריות מאתנו לפעולותיהם או למחדליהם. כמו כן, הינך מביע את הסכמתך לכך שנשתמש ונמסור כל מידע שכזה שהוגש לצדדים שלישיים, באותו אופן שבו אנו זכאים לעשות שימוש ולמסור כל מידע אחר שהינך מוסר לנו.

מפרסמים
אנו אוספים נתונים על חשבונות החברים ובכלל זה מידע אישי מזוהה ומוסרים מידע שכזה באופן בלתי מזוהה למפרסמים ולצדדים שלישיים לצורכי שיווק וקידום מכירות. במצבים אלה, איננו מוסרים לגופים אלה מידע כלשהו, העלול לשמש לצורך הזיהוי האישי שלך. מידע מסוים, כמו שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הסיסמה שלך, מספר כרטיס אשראי ומספר חשבון בנק שלך, לא יימסר בשום מקרה למשווקים ולמפרסמים ללא הסכמתך. אנו רשאים להיעזר בחברות פרסום צד שלישי להגשת מודעות מטעמינו. חברות אלה עשויות לעשות שימוש ב "cookies" וב- "action tags" לצורך מדידת יעילות הפרסום. מידע שצדדים שלישיים אלה אוספים באמצעות "cookies" ו- "action tags" הוא אנונימי.

פרסום ע"י צד שלישי
הפרסומות המופיעות באתר אינטרנט זה מגיעות אליך באמצעות מערכת הגשת פרסומת חיצונית, השותפה שלנו לפרסום באינטרנט. מידע לגבי הביקורים שלך באתר, כמו מספר הפעמים שבהן צפית בפרסומת (אך לא שמך, כתובתך, או מידע אישי אחר), משמש לצורך הגשת פרסומות המיועדות לך. למידע נוסף על מערכת המידע החיצונית, "cookies" ו"הפסקת שירות" לחץ כאן.

"Cookies" של צד שלישי
במהלך הצגת פרסומות לאתר, המפרסם צד שלישי עשוי להציב או לזהות "cookie" מיוחדת במינה על גבי הדפדפן שלך.

ספקי שירותים חיצוניים
ייתכנו מספר שירותים המוצעים ע"י ספקי שירותים חיצוניים המקילים את השימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו. אם תבחר להשתמש בשירותים אופציונאליים אלה, ובמהלך ההתקשרות תמסור מידע לספקי השירותים החיצוניים, ו/או תעניק להם רשות לאסוף מידע אודותיך, אזי השימוש שלהם במידע אישי זה ייעשה בכפוף לעקרונות הסצפיפיים של אותם ספקי שירותים לשמירה על סודיות.

ישויות עסקיות אחרות
אנו חולקים מידע רב, לרבות מידע אישי מזוהה אודותיך, עם חברת האם, החברות הבנות ו/או החברות המסונפות שלנו, הקיימות והעתידיות ככל שיהיו, המחויבות לסיפוק צרכיך המקוונים ושירותים אחרים, בכל רחבי העולם. במידה ולישויות אלה תהיה גישה למידע על אודותיך, הן ישמרו ויגנו על מידע זה לפחות באותה מידה של הגנה שבה הן מטפלות במידע המתקבל ממנויים אחרים שלהן. החברה האם, החברות הבנות ו/או החברות המסונפות יפעלו בהתאם לשיטות הגנה על פרטיות שאינן נופלות במידת ההגנה שהן מעניקות לכל המנויים מאשר השיטות המפורטות במסמך זה, עד לרמה המותרת בחוק. קיימת אפשרות של מיזוג בין ספארק נטוורקס ו/או החברות הבנות שלה, או כל שילוב אחר, או של רכישה בידי ישות עסקית אחרת. במקרה של מימוש תרחיש שכזה, ניתן לצפות שספארק נטוורקס תחלוק מידע הקיים על אודותיך, כולו או מקצתו, כדי להמשיך לספק את השירות.

בקשות משפטיות
ספארק נטוורקס משתפת פעולה עם חקירות של רשויות אכיפת החוק, וכן עם צדדים שלישיים אחרים לצורך אכיפת חוקים, כמו: זכויות קניין רוחני, זכויות קניין, הונאה וזכויות אחרות. אנו רשאים, למסור כל מידע על אודותיך לרשויות אכיפת חוק ולכל רשויות ממשל אחרות, בכפוף לצו בית משפט,, וכפי המתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981, לצורך חקירת הונאה, הפרת זכויות קניין רוחני, או פעילות בלתי חוקית אחרת, או כזו העלולה לחשוף אותנו או אותך לאחריות משפטית.

5. השימוש שלך במידע על חברים אחרים
השירותים שלנו כוללים גם גישה ל- instant messaging, חדרי צ'אט, לוחות מודעות ואופני תקשורת אחרים. על ידי הסכמתך למדיניות שמירת הפרטיות שלנו, הינך מסכים, כי בכל הנוגע למידע מזוהה אישי על חברים אחרים המתקבל באמצעות שימוש בשירותי ספארק נטוורקס, תהיה רשאי להשתמש במידע אך ורק לצורך: א) תקשורת הנוגעת לספארק נטוורקס שאיננה כוללת מסרים פרסומיים שלא הוזמנו, וב) לכל תכלית אחרת שהחבר האחר נתן לה את הסכמתו המפורשת לאחר שהבין את תכליתה. בכל המקרים, הינך מתחייב לתת לחברים האחרים הזדמנות למחוק את עצמם ממסד הנתונים שלך, ולבדוק את המידע שאספת לגביהם. כמו כן, בשום מקרה, למעט כמפורט בסעיף זה, אינך רשאי למסור מידע מזוהה על חבר אחר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו וללא הסכמת החבר האחר. ספארק נטוורקס והחברים האחרים מגלים סובלנות מינימאלית לדואר זבל. לפיכך, מבלי לפגוע בכלליות האמור, אינך מורשה לצרף את חברי ספארק נטוורקס לרשימת התפוצה (דואר אלקטרוני או דואר רגיל) ללא קבלת הסכמתם המפורשת ולאחר גילוי נאות . לדיווח על דואר זבל המתקבל מחברים אחרים בספארק נטוורקס, נא צור עמנו קשר.

6. גישה, עיון ועדכון הפרופיל שלך
לאחר הרישום, תוכל לעיין במידע שמסרת בזמן ההצטרפות לשירות ולעדכן אותו באמצעות תפריט שירות לחברים, לרבות, בין היתר, את הסיסמה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. במקרה שתבחר לשנות את הסיסמה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אנו נשמור על כל הסיסמאות וכתובות הדואר האלקטרוני הקודמים שלך. כמו כן, באפשרותך לשנות את המידע שמסרת בזמן הרישום לשירות, כגון: שם, כתובת, עיר, מדינה, מיקוד, מספר טלפון, פרופיל, העדפות אישיות, פרופיל מבוקש של חבר ליצירת קשר, טקסטים אישיים, קריטריוני חיפוש ומידע אחר. בכפוף לקבלת בקשה בכתב ממך, אנו נשעה את חברותך, את המידע האישי ואת המידע הפיננסי עליך ממאגרי הנתונים האקטיביים שלנו. ההשעיה תתבצע במהירות האפשרית, בכפוף למדיניות ההשעייה שלנו, בכפוף לתנאים ולחוק החל. להסרת הפרופיל שלך,על מנת שלא יהיה נגיש לצפייה ע"י החברים האחרים, עיין בסעיף "הסרת פרופיל" בעמוד "שירות לחברים". אנו נשמור ברישומינו מידע שביקשת להסיר, וזאת לצורך מטרות מסוימות, לדוגמא, אך לא רק, לצורך יישוב מחלוקות, לאיתור וטיפול בבעיות ולאכיפת הכללים ותנאים שלנו. כמו כן, מידע מוקדם אותו ביקשת להסיר לעולם אינו מוסר ממאגרי הנתונים שלנו בשל אילוצים טכניים ומשפטיים, לרבות אכסון מערכות "גיבוי". יודגש כי חלקים מסויימים מהמידע האישי המזוהה אודותיך יישמר במאגרי הנתונים והמידע שלנו חרף בקשתך להסיר את המידע. מובהר כי המידע אותו ביקשת להסיר לא יופיע באתר באופן גלוי.

7. שליטה בסיסמה שלך
הינך נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך, ולפיכך עליך לקרוא בעיון את מדיניות שמירת הפרטיות של כל צד שלישי. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך לשנותה לאלתר.

8. אוספי מידע אחרים
למעט הנאמר בצורה מפורשת במדיניות זו לשמירה על פרטיות, מסמך זה מתייחס רק לשימוש ולמסירת מידע שאנו אוספים ממך. במידה שהינך מוסר מידע אישי לגורמים אחרים, בין אם הם משתמשים באתר שלנו או ב אתרי אינטרנט אחרים, כללים שונים עשויים לחול על השימוש שגופים אלה עושים במידע שמסרת להם. במידה שאנו נעזרים במפרסמים אלה פועלים בהתאם לעקרונות פנימיים לשמירה על הפרטיות שגובשו על ידם בלבד. מאחר ואין לספארק נטוורקס שליטה על מדיניות השמירה על פרטיות של צדדים שלישיים, הינך כפוף למדיניותם, ועליך לשאול שאלות ולערוך בירורים לפני מסירת מידע אישי לאחרים.

9. אבטחה
ספארק נטוורקס נוקטת בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה על אודותיך, לרבות "firewalls" ו- Secure Socket Layers. ספארק נטוורקס מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. אנו משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי ספארק נטוורקס תפעל ככל אשר לאל ידה על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות הענין.

10. הודעה
אנו שומרים על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מלקוחותינו, ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את השיטות שלנו לאיסוף ולמסירת מידע, שאף הן עשויות להשתנות מפעם לפעם. אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא אל תירשם לשירות. מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע"י ספארק נטוורקס ככל שידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיד בסמוך למתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של הסכם זה באתר.


פרטיות | תנאי השירות | תנאי הרכישה

תנאי השירות

חברת ספארק נטוורקס בע"מ , ח.פ. -
513458273 (להלן: "ספארק נטוורקס" ו/או "החברה")
כתובת החברה: רחוב ספיר 1, כניסה 3, הרצליה פיתוח 46733
מפעילת האתר WWW.Cupid.co.il

אי מייל :hmaayan@spark.net


טלפון מוקד שירות לקוחות: 09-9701720
פקס מוקד שירות לקוחות: 09-9510726

שירות ההכרויות המקוון (להלן: "השירות") הנו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו. השירות ניתן ע"י ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ, שמשרדה ממוקם ברחוב ספיר 1, כניסה 3, הרצליה פיתוח 46733 (להלן: "ספארק נטוורקס" או "החברה").
הסכם זה הינו מסמך משפטי (להלן: "ההסכם") בינך לבין החברה. הסכם זה חל על אתר האינטרנטwww.Cupid.co.il (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"). אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. על ידי רישום לשירות, אתה הופך לחבר בשירות (להלן:"חבר"), והינך מסכים להיות מחוייב על ידי התנאים של הסכם זה כל זמן היותך חבר. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי ע"י ספארק נטוורקס בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר:
"הסכם" פירושו הסכם זה בינך לבינינו הכולל מונחים ותנאים אלה למתן השירות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת;
"אנו, אנחנו, שלנו" פירושו ספארק נטוורקס;
"אתה, שלך, חבר", פירושו האדם הנרשם לקבלת השירות ומקבל את תנאי ההסכם ואשר פנייתו להצטרפות לשירות מתקבלת על ידנו.

זכאות: קטינים אינם רשאים להירשם לשירות על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

רישום לשירות ורכישת מנוי
אף על פי שתוכל להירשם כחבר לשירות בחינם, אם תרצה להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר ליצירת קשר עם חברים אחרים ולהשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מנוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו להלן. לדוגמא, חבר באתר, שהינו מי שנרשם לאתר אך אינו משלם, אינו יכול לשלוח טקסט חופשי לחברים ומנויים אחרים באתר. בעוד מנוי, שהינו מי שנרשם לאתר ומשלם דמי מנוי, רשאי לשלוח טקסט בצורה חופשית הן למנויים אחרים והן לחברים אחרים באתר.
המחירון הוא חלק מהסכם זה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לעדכן את תעריפי השימוש בשירות. כדי להפוך לחבר, עליך להירשם לשירות. אם וכאשר תירשם לשירות, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה ("מידע רישום"), ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדוייק, עדכני ומלא. הינך מאשר כי אם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדוייק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות, הסרת הפרופיל שלך מהאתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם הפרופיל שלך, ובמקרה כזה, לא תהיה זכאי להחזר כספי על יתרת מנוי שלא נוצל.

תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשירות ו/או למשך חברותך בו למעט אם הופסק על ידך או על ידי החברה כמפורט להלן. השירות ניתן להפסקה על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף ובהתאם להנחיות שבחלק "תנאי הרכישה" בתקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותך באמצעות מתן הודעה בדבר ההפסקה בכתב או בדואר אלקטרוני. באפשרותנו להפסיק את חברותך על ידי הסרת הפרופיל שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו. עם הפסקת ההתקשרות על ידנו שלא עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, אנו נחזיר לך את החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל. באחד מן המקרים הבאים לא תהא זכאי להחזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי: א) הינך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או את חברותך באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשיב או לזכות אותך באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה , או ב)אנו מגיעים למסקנה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הפרת את הוראות הדין ו/או זכויות צד שלישי ו/או הסכם זה. במקרים אלה נפסיק כאמור את חברותך או את המנוי שלך, ולא תהיה זכאי ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך, ונוכל אף להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים.

זכויות קנייניות
הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בפרופיל שלך לרבות תמונתך פורסמו על ידך, וכי אתה הוא האחראי הבלעדי על הפרופיל שלך, לרבות כל הפרטים והמידע הכלולים בו, והבעלים הבלעדי של תמונותיך. הינך מעביר לנו, עם בעלות ואחריות מלאים, את כל זכויות היוצרים על הפרופיל שלך ועל תמונותיך המתפרסמות בו בכל עת, בהקשר של השימוש שלך בשירות. הינך מוותר באופן מלא על כל הזכויות להיות מזוהה כמחבר הפרופיל שלך וכבעלים של תמונותיך, ועל כל זכויות דומות בכל מקום בעולם. בנוסף, חברים אחרים עשויים לפרסם מידע המוגן על ידי זכויות יוצרים, בין שיהיה מסומן ככזה או שלא יהיה מסומן כמוגן. למעט מידע שאין לגביו זכויות קניין והינו ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע קנייני מעין זה. בכל מקרה שבו תפרסם מידע, תמונות או תוכן בכל שטח שהינו גלוי לציבור, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, והינך מאשר בכך כי הינך רשאי ובעל הזכות להעניק לספארק נטוורקס ולחברים אחרים, רשיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, להפיץ מידע ותכנים אלה, ולהכין מהם עבודות, או לכלול אותם בעבודות אחרות ולהעניק רשיונות משנה לשימוש במידע.

השימוש שלך בשירות:
כחבר, הינך מסכים כי:

1) תהיה רשאי להשתמש בשירות בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובות URL, או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקרים שבהם תתבקש מפורשות למידע זה, בפרק של מידע אישי סודי בשירות. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. על מנת להגן על חברים אחרים כנגד התנהגות כאמור לעיל, הציבה ספארק נטוורקס מגבלה של 30 הודעות ליום על החברים בשירות. הינך אחראי באופן אישי לכל קשר שבינך לבין חבר אחר בשירות. ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לתווך בכל מחלוקות בינך לבין חברים אחרים בשירות.

2) הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: "העמוד") של השירות, או שתועבר לחברי השירות. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות, או להעביר לחבר אחר בשירות, כל אינפורמציה אסורה לפרסום על פי דין ו/או שאינה עומדת ב"פרסום טקסט". שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות, ולא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה עומדת ב"פרסום תמונות באתר" של עירום או המכילה אינפורמציה אישית או המכילה דמות של קטין. ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה, לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.

3) תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מאתנו או באמצעותנו מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. על ידי הצטרפות כחבר בשירות, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על "התאמות", הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אל תירשם לשירות או בטל את השירות.

4) הינך מסכים ומאשר כי אין לנו כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. הינך מאשר כי אנו שומרים את הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. "אינו פעיל" פירושו שלא נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי (נכון להיום, חשבון הופך ללא פעיל לאחר 12 חודשים).

5) צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, הינך מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת, או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.

במידה ונתקבל לגביך דיווח במסגרת השירות "דווח על חבר", בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, החברה רשאית לבדוק את הפעילות שלך באתר ולהפסיק ככל שיידרש את חברותך לאלתר, במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם. ספארק נטוורקס לא תישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של החברים בשירותי האתר ותפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

א) לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.

ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.

ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.

ד) לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, "עכביש", יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.

ה) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.

ו) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.

ז) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהוא.

ח) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.

ט) לא תהיה רשאי לזייף כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.

י) לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות.

יא) לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו אלינו או לשירות או לאתר הקשור לשירות כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.

יב) לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע ריברס אנג'ינירינג, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

יג) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. הינך מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו תפצה את ספארק נטוורקס ב- 10$ לכל הודעה ומינמום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לספארק נטוורקס כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.

יד) לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידך כספים.

טו) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

שיפוי על ידי החבר
תהיה אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע את ספארק נטוורקס, מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות, לרבות, אך לא רק א) הפרה של תנאי הסכם זה, ב)האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש לנו או שהינך מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהוא, ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים ברשת
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, או מידע אחר או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות ספארק נטוורקס, אבל שלא הוצגו ישירות על ידי ספארק נטוורקס, הינן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. מחברי המידע ישאו באחריות הבלעדית לתוכן מידע זה. ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות, ולא תאמץ או תקבל או תהיה אחראית בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט ספארק נטוורקס. בשום מקרה לא תהיה ספארק נטוורקס אחראית לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות או יועברו לחברים באתר.

ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להשגיח על חומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין של השירות. ספארק נטוורקס תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של ספארק נטוורקס, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים אשר תפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, ובהודעות הדואר האלקטרוני שלך ותוכנות מסרים ישירים. כל ההתכתבויות בינך לבין מנויים אחרים בשירות, אשר אינן נגישות לציבור, הינן פרטיות. יובהר כי הינך מאשר לספארק נטוורקס וכי ספארק נטוורקס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבדוק במסגרת השירות "דווח על חבר" את כל הפעילות של החבר המתלונן ושל החבר הפוגע ובכלל זה, אך לא רק, את כל האינפורמציה שעומדת לרשות החברה כולל כניסה לתיבת הדואר האישית של המשתמש וההודעות וההתכתבויות שמופיעות בה, במידה ודיווח כזה הובא לידיעתה במסגרת השירות לעיל.

קניין רוחני
ספארק נטוורקס היא הבעלים של כל הזכויות בשירות. השירות כולל, אך לא רק, חומר שיש לגביו זכויות מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות תכנון (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימן מסחרי (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם חברה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה.

פרטיות
המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק לספארק נטוורקס יאוכסן על גבי מחשבים. הינך מסכים שנשתמש במידע זה לבניית "פרופיל" הכולל תחומי עניין, העדפות אישיות ודפוסי גלישה האינטרנט, והינך מסכים שנאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן הינך מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות ספארק נטוורקס לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה לזאתהננו ליידע אותך, כי המידע שהינך מספק לנו מועבר לארה"ב. כחבר בשירות, הינך מסכים כי המידע האישי שלך יועבר לארה"ב ולצדדים שלישיים והדין שיחול במידת הצורך בקשר עם השירות ותנאיו המפורטים לעיל ולהלן יחולו בכפוף לדין החל במקום אכסון המידע ,כמתחייב ממתן השירות והפעלתו.

היעדר מצגים:
ספארק נטוורקס מספקת את השירות כפי שהוא "as is", ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם ספארק נטוורקס, נציגיה, או בכל הקשור לשירות. ספארק נטוורקס במפורש מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף ספארק נטוורקס אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. ספארק נטוורקס מסייגת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.
אף על פי שכל חבר חייב להסכים לתנאים של ספארק נטוורקס, לא נוכל להבטיח שכל חבר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים , אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. ספארק נטוורקס אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. ספארק נטוורקס מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של חברים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תהיה ספארק נטוורקס אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם ספארק נטוורקס או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של ספארק נטוורקס כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לספארק נטוורקס עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות.
ספארק נטוורקס אינה מבצעת ניפוי של החברים הנרשמים לשירות בכל דרך שהיא. כתוצאה מכך ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם חברים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.

תלונות
על מנת לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות על ידי לחיצה על הקישור "פנו אלינו", או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת help@Cupid.co.il. , או על ידי חיוג לטלפון 9701720 - 09 .

יישוב מחלוקות
כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות של ספארק נטוורקס תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. המנוי מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.פרטיות | תנאי השירות | תנאי הרכישה

תנאי הרכישה

חברת ספארק נטוורקס בע"מ , ח.פ. -
513458273 (להלן: "ספארק נטוורקס" ו/או "החברה")
כתובת החברה: רחוב ספיר 1, כניסה 3, הרצליה פיתוח 46733
מפעילת האתר WWW.Cupid.co.il

אי מייל :hmaayan@spark.net


טלפון מוקד שירות לקוחות: 09-9701720
פקס מוקד שירות לקוחות: 09-9510726

תנאי רכישה אלה מתווספים לאמור באישור רכישת המנוי שקיבלת מאיתנו בדואר אלקטרוני עם הצטרפותך כמנוי לשירות, בו פורטה תקופת המנוי המקורית, התשלום החודשי בתקופה זו והתשלום בתקופות חידוש המנוי. במידה והינך מעוניין להפסיק את המנוי במהלך תקופת ההתקשרות עליך להעביר למוקד שירות הלקוחות שלנו הודעה מתאימה, באחד מבין האמצעים הבאים:

(א) בעל פה – בטלפון למוקד שירות הלקוחות.

(ב) בכתב – בדואר רשום לפי כתובת החברה או בדוא"ל ל- help@Cupid.co.il

עליך לפרט בהודעת הביטול, ככל הניתן, את שמך, שם המשתמש שלך ומספר תעודת הזהות שלך.
בשל העובדה שאפשרות השימוש באתר כמנוי, ובכלל זה הגישה למאגר המידע הממוחשב של האתר, מוענקת ללקוח עם רכישת המנוי, לא תהא זכאי להחזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי במידה והינך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או את חברותך באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשיב לך או לזכות אותך באופן מלא או חלקי, בדמי המנוי היחסיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על פי הוראות הדין, הביטול ייכנס לתוקפו בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול.

לתשומת לבך: עם סיום תקופת ההתקשרות המקורית יתחדש המנוי שלך באופן אוטומטי מדי חודש בחודשו בכפוף לתשלום הרלבנטי בתקופות חידוש המנוי, למעט אם הודעת לנו באמצעים הבאים:

(א) בעל פה – בטלפון למוקד שירות הלקוחות.

(ב) בכתב – בדואר רשום לפי כתובת החברה או בדוא"ל ל- help@Cupid.co.il

(ג) באמצעות הקלקה על "כלים והגדרות: ו- "ביטול חידוש אוטומאטי".

החברה מתחייבת כי דואר באתר שנשלח ע"י רוכש המנוי ("הרוכש"), יישלח ליעדו באמצעות מערכת Cupid.co.il לתיבת הדואר של הנמען באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי המנוי יזכה לתגובה מן הנמען. כמו כן, אין בשליחת ההודעה משום הבטחה של החברה לכל התחייבות שהיא כלפי המנוי.
לא יינתן החזר לרוכש מנוי אשר המנוי שלו הופסק עקב הפרה של תנאי השימוש בשירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי מחיר רכישת המנוי מעת לעת

*** מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים ***

הכרויות ואהבה